picture


15727

KALEIDO 宝石蓝 KALEIDO细颈瓶宝石蓝

参考 作品 说明 高(毫米) 高(英寸) 直径(毫米) 直径(英寸) 容积(厘升) 液量盎司(盎司)
15727 KALEIDO细颈瓶宝石蓝 tl 255 10" 110 4 3/8" 60 cl 20 1/4 oz