picture


15717

KALEIDO 宝石蓝 KALEIDO细颈瓶宝石蓝

参考 作品 说明 高(毫米) 高(英寸) 直径(毫米) 直径(英寸) 容积(厘升) 液量盎司(盎司)
15717 KALEIDO细颈瓶宝石蓝 tl 290 11 3/8" 140 5 1/2" 100 cl 35 3/8 oz