picture


15417

KALEIDO 宝石蓝 KALEIDO琉璃盏宝石蓝——波尔多葡萄酒

参考 作品 说明 高(毫米) 高(英寸) 直径(毫米) 直径(英寸) 容积(厘升) 液量盎司(盎司)
15417 KALEIDO琉璃盏宝石蓝——波尔多葡萄酒 tl 160 6 1/4" 55 2 1/8" 6 cl 1 2/3 oz